آرشيو اخبار
 پژوهشگران محترم، براي اگاهي از وضعيت مقاله خود در فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي مي توانند روزهاي جهارشنبه با شماره 09109804289 تماس حاصل نمايند. همچنين مي توانند با ايميل فصلنامه به ادرسislamic.hr@yahoo.com و يا با ID تلگرام islamichumanright@ مكاتبه نمايند

 شماره يازدهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامي به چاپ رسيد. اين شماره كه مربوط به پاييز و زمستان سال 1395 است مشتمل بر 6 مقاله در حوزه هاي مختلف مربوط به موضوع نشريه به چاپ رسيده است. فايل كامل مقالات از طريق سامانه نشريات دانشگاهي قابل دريافت است.

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري با درجه علمي - ترويجي دوفصلنامه حقوق بشر اسلامي موافقت نمود.

 1