آرشيو اخبار
 پژوهشگران محترم، براي اگاهي از وضعيت مقاله خود در فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي مي توانند با شماره 66975605 تماس بگيرند.

 شماره سيزدهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامي به چاپ رسيد. اين شماره كه مربوط به پاييز و زمستان سال 1396 است مشتمل بر 6 مقاله در حوزه هاي مختلف مربوط به موضوع نشريه به چاپ رسيده است. فايل كامل مقالات از طريق سامانه نشريات دانشگاهي قابل دريافت است.

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري با درجه علمي - ترويجي دوفصلنامه حقوق بشر اسلامي موافقت نمود.

 1