شيوه نامه ارسال مقالات


نويسنده گرامي:لازم است تمام موارد زير در ارائه متن مقاله رعايت شود. در غير اين صورت نشر مقاله با مشكل مواجه مي‌شود.

1.ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله و در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده‌ شده، در داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

ـ منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد ـ با استفاده از مخفف ج ـ صفحه: بدون درج مخفف ص)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج 2: 83).

توجه: منابع لاتین: (Family Name, Year, Vol, Page)؛ مثال: (Nye, 2001, Vol 2:10).

تکرار ارجاع مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و...Ibid, op.citخودداری شود.

چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. مثال: (حسيني 1381 ـ الف: 10) و (حسيني 1382 ـ ب: 15)

2. توضیحات اضافی و همچنین معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) به عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله باشد (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌ متنی خواهد بود).

3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

ـ مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.

ـ مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام‌خانوادگي، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.

4. چکیده‌ای دارای 300واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 کلیدواژه) باشد.

5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده، (کلیدواژه‌ها)، اسم نویسنده/ نویسندگان همراه مقاله ارسال گردد.

6. مقاله در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلمBLotus12 (لاتینTimesNewRoman11)، کتابنامهBLotus11 (لاتینTimesNewRoman11) و یادداشت‌هاBLotus10 (لاتینTimesNewRoman11) حروفچینی شود.

7. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی باشد.ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود (تیترهای اصلی با 1، 2 و... ـ تیترهای فرعی با 1-1، 1-2 و... ـ تیترهای فرعی‌تر با 1-1-1، 1-1-2 و...) . تقسيم‌بندي پس از آن با حروف ابجد باشد.

8. حجم مقاله، از2000کلمه کمتر و از 5000 کلمه بیشتر نباشد (از ابتدای مقاله تا پایان کتابنامه).

توجه: مقالات با بيش از 5000 كلمه براي چاپ ارسال نمي‌شود.

9. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

10. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.

11. نام و نام‌خانوادگی نویسنده / نویسندگان / به‌طور کامل در ابتدای مقاله ذکر شود.

12. در صورت متعدد بودن نویسندگان، حتماً نویسنده مسئول مشخص گردد.

13. معرفی نویسنده / تمامی نویسندگان / مقاله فقط به صورت زیر باشد:

ـرتبه دانشگاهی ـ گروه علمی ـ دانشکده ـ دانشگاه (مثال: حسن امجدي، دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده ..... دانشگاه ....)

14. آدرس ایمیل نویسنده / تمامی نویسندگان/ نوشته شود (حتماً ایمیل دانشگاهی باشد ـ‌ایمیلyahooـgmailو.... مورد پذیرش نیست).3.5/5 امتياز (4)
الحاقات
دانلود
اندازه :58 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن