شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
محمد روشن
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 تحليل مفهوم كار شايسته مبتني بر موازين اسلامي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  حمزه اشكبوس، توكل حبيب زاده
شماره صفحه مجله  :  9-32
 كار شايسته عنوان جديدي است كه بيش از يك دهه از طرح آن در عرصه بين‏الملل كار نمي‏‏گذرد. رسوخ اين مفهوم به نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با توجه به عضويت ايران در سازمان بين‏المللي كار و الحاق به برخي از مقاوله‏نامه‏هاي مطرح در اين زمينه از يك سو، و ابتناي ‎‎‎‎‎كليه ‏قوانين ‏و مقررات ‏كشور براساس ‏موازين‏ دين اسلام‏ طبق اصل چهارم قانون اساسي از سوي ديگر، موجب گرديده است تا تحليل اين مفهوم در نظام حقوقي كشور با توجه به بسترهاي آن در دين اسلام، لازم و ضروري جلوه نمايد. همچنين با توجه به تفاوت ديدگاه غربي و اسلام به انسان و كرامت انساني او، اين مقاله در پي آن است تا ضمن تبيين اين مفهوم و مؤلفه‏هاي مطرح در ذيل آن، به بررسي مؤلفه‏هاي مذكور در دين اسلام با توجه به ديدگاه مذكور بپردازد. پيش‏فرض حاكم بر اين مقاله آن است كه، مؤلفه‏هايي كه مقوله كار شايسته در پي تحقق آن است، در دين اسلام به ‏عنوان ديني كامل و جامع در همه امور و عرصه‏هاي بشري و مبتني بر كرامت انسان، به نحو مطلوبي متجلي شده و تحقق يافته است و به‏تبع اين امر، نظام حقوقي كشور نيز با توجه به ماهيت ديني و اسلامي آن، دربردارنده اين مؤلفه‏ها مي‏باشد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :363 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن