شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
محمد روشن
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 حقوق شهروندي در انديشه اسلامي با تأكيد بر ديدگاه امام خميني
نوع مطلب : -
نويسنده  :  كريم ترابي
شماره صفحه مجله  :  33-54
 : انسان، موضوع علم حقوق است و توجه به چگونگي بهره‌مندي انسان‌ها از حقوق شهروندي، از مباحث مهم نظام‌هاي حقوقي ديني و غيرديني است. در تعاليم اسلامي معيار عضويت و برخورداري از حقوق شهروندي، مسلمان بودن يا پيمان‌پذير بودن است به همين خاطر تفاوت‌هاي قومي و نژادي باعث تفاوت در حقوق و تكاليف نمي‌شوند، در اين تحقيق ضمن تبيين حقوق شهروندي در ارتباط با حقوق بشر، مبناي جاودانه شدن حقوق بشر را ابتناي آن بر نظريه فطرت مطرح كرديم، سپس به بررسي حقوق بشر در ديدگاه غربي و اسلامي و انديشه توحيدي امام خميني كه بر مبناي اسلام است پرداختيم، با توجه به اين‌كه غربي‌ها در مباني حقوقي خود به منابع بشري توجه دارند ولي در نظام حقوقي اسلام، ضمن اعتنا به عقل برهاني به منبع وحياني نيز اهتمام مي‌ورزند، همين امر باعث مي‌شود لزوم تعيين مباني جهان شناختي و اعتقادي، قبل از تبيين و تشريح مباحث حقوقي، مطرح بشود. انديشه و كلام امام خميني در خصوص ارزش‌گذاري براي انسان و حيثيت ذاتي او نيز جوهره اين تحقيق واقع‌شده است. تحقيق و روش تحقيق به‌صورت توصيفي و كتابخانه‌اي است و نتيجه تحقيق هم مبتني بر اين است كه حقوق شهروندي هنگامي به‌صورت كامل قابل قانون‌گذاري است كه از تعاليم وحياني و انديشه اهل‌بيت (كه انديشه امام خميني نيز بر همين مبنا است) استمداد بجويد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :315 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن