شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
محمد روشن
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 مفهوم‌شناسي حقوق شهروندي با تأكيد بر انديشه امام خميني
نوع مطلب : -
نويسنده  :  جمشيد صفاري
شماره صفحه مجله  :  55-70
 حقوق شهروندي از جمله مفاهيم نوپديدي است كه به لحاظ ماهيتي در منابع اسلامي نيز مي‌توان مصاديق آن را مشاهده نمود. حقوق شهروندي به‌عنوان بخشي از حقوق طبيعي افراد بشر متناسب بافرهنگ و هنجارهاي حاكم بر هر جامعه و نگاه به جايگاه انسان در آن جامعه متفاوت خواهد بود. اما خواستگاه اصلي حقوق بشر فطرت انسان است و خالق اين فطرت بهتر از سايرين مي‌تواند قواعد آن را وضع نمايد به همين جهت حقوق شهروندي را به‌عنوان جزئي از حقوق بشر با صبغة انسانيِ غني‌تري مي‌توان در منابع ديني و اديان اللهي يافت. حقوق شهروندي را به‌طور خلاصه مي‌توان به حقوق و تكاليف فرد نسبت به دولت تعريف نمود كه قوانين اساسي و مدني هر كشور آن را مشخص مي‌نمايد لكن شهروند كسي است كه مطلقاً تابع دولت‌ها نباشد بلكه از حقوق طبيعي و فطري نيز برخوردار باشد كه دولت‌ها خود را ملزم به رعايتان بداند. در اين نوشته مفهوم حقوق شهروندي را تعريف و با تكيه بر انديشه‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني تفسير نموده و ضمناً رابطه آن با حقوق بشر را تبيين و از مفهوم حقوق شهري متمايز نماييم. در همين رابطه به براي تحليل موضوع مذكور به بررسي مباني حقوق شهروندي در انديشه امام خميني و بررسي مصاديق آن در انديشه اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهيم پرداخت كه حاصل اين تحليل نماياندن عدم تضاد آموزه‌هاي اسلامي با حقوق بشر در0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :321 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن