شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
محمد روشن
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 تفاوت نظريه ي حقوق شهروندي مبتني بر انديشه اسلامي و حقوق شهروندي ليبرال در انديشه امام خميني(ره)
نوع مطلب : -
نويسنده  :  زهرا ضيايي، سميرا خزايي
شماره صفحه مجله  :  71-84
 آنچه در اين مكتوب بدان اشاره ‌شده ارائه توضيحاتي كلي دربارۀ ليبراليسم و مباني فكري آن در مورد حقوق شهروندي و مقايسه آن با حقوق بشر اسلامي است. به همين منظور در تحقق روشن‌سازي اين مفهوم، در اين نگارش قصد داريم با ارائۀ انديشۀ امام خميني‌ در زمينۀ حقوق شهروندي و مباني و ضمانت اجراهاي آن تصوير روشني از ايدئولوژي آن بزرگوار در اين خصوص ارائه دهيم؛ بنابراين ابتدا با طرح مصاديق حقوق بشر و ارائه توضيحاتي در اين مورد، به بررسي ديدگاه رهبر فقيد انقلاب به‌عنوان يك عالم اسلامي كه هدف زندگي بشر را قرب الي الله مي‌داند پرداخته و اهميت حقوق بشر را از اين منظر بررسي و تفاوت‌هاي آن را با آنچه ليبراليسم، حقوق بشر دانسته و به فرد به‌عنوان غايت نگريسته مي‌شود اظهار كنيم.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :276 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن