شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
محمد روشن
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 مطالعه فقهي – حقوقي اولويت‌سنجي اشتغال و خانه‌داري زنان در نظام حقوقي ايران
نوع مطلب : -
نويسنده  :  فائزه عظيم زاده اردبيلي، زهرا سادات غمامي
شماره صفحه مجله  :  85-106
 با افزايش ورود زنان به عرصه اشتغال، تعارضاتي ميان وظيفه سنتي خانه‌داري و مسئوليت شغلي آنان پيش آمد. اين تعارض، زنان را با چالش‌هاي گوناگوني مواجه ساخت كه اثرات اين مشكلات در خانواده‌ نيز بروز كرد. پژوهش پيش رو بر آن است كه بر اساس آموزه‌هاي ديني اسلام، اولويت ميان دو امر اشتغال و خانه‌داري زنان را مورد مطالعه قرار دهد تا زنان جايگاه اصلي خويش را در اجتماع بشناسند و جامعه اسلامي نيز بر مبناي همين جايگاه، قوانيني را در رابطه با حمايت از زنان وضع كند و همسو با اين قوانين، آنان را در امور اجتماعي شريك سازد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد با توجه به آموزه‌هاي ديني، خانه‌داري نسبت به اشتغال براي زنان اولويت دارد و زنان مي‌توانند با حفظ اين اولويت، مسئوليت‌هاي ديگري را نيز براي خدمت به جامعه بپذيرند، اما قوانين وضع‌شده در ايران به دليل نواقصي كه دارد، نتوانسته تعارضات نقش‌هاي چندگانه زنان را به‌خوبي حل كند. بنابراين جامعه اسلامي بايد با الهام از تعاليم ديني و همسوسازي قوانين در مسير اين اولويت، با اصالت دادن به سنگر خانه و تبيين اهميت اين جايگاه، بر اساس تدابيري كه آموزه‌هاي ديني براي تحقق اين جايگاه انديشيده، زنان شاغل را در جهت هموار ساختن تعارضات نقش‌هاي چند‌گانه، ياري رساند.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :324 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن