شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
محمد روشن
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  علي غلامي
شماره صفحه مجله  :  107-126
 اگرچه برخي با تأكيد بر فردي بودن پوشش، آن را موضوعي متعلق به حريم خصوصي مي‌شمارند كه اصولاً در دايره دخالت حكومت و حتي ساير مردم نيز قرار نمي‌گيرد ولي به نظر مي‌رسد اين ادعا به جهات متعددي مخدوش باشد. اولاً: آنكه معنا و اثر تفكيك حوزه خصوصي و عمومي به نحوي كه مستشكلين ادعا مي‌نمايند، در فقه وجود ندارد؛ ثانياً: با توجه به عواملي چون حوزه تأثيرگذاري حجاب، واقعي بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعي حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردي بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانين كشورهاي متعدد غربي، اين مساله امري اجتماعي و عمومي است؛ ثالثاً: به فرض صرفاً خصوصي بودن امر حجاب و پوشش و علي‏رغم جايگاه و اهميت حريم خصوصي و تاكيد عقل و فطرت، منابع نقلي، منابع قانوني داخلي و اسناد بين‌المللي بر آن، اين حق به استناد حكم عقل، قرآن كريم، سنت معصومين (عليهم‌السلام)، نظريات فقها و قوانين داخلي و اسناد بين‌المللي يك حق قابل نقض يا تحديد مي‌باشد و مطلق نيست و رابعاً: حتي اعتقاد به حيثيت دوگانه حجاب نيز اگرچه ادعايي قابل ترديد است، ولي منافاتي با تقييد حجاب و پوشش در حوزه عمومي جامعه ندارد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :303 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن