بررسي سازوكار نهادهاي معاهداتي حقوق بشري
نوع مطلب : -
نويسنده  :  مهوش منفرد، سيد احمد طباطبايي
شماره صفحه مجله  :  53-77
 چكيده سازوكارهاي ملل متحد براي حمايت بهتر و مؤثرتر از موازين ارائه شده در اسناد حقوق بشري را مي¬توان به دو دسته تقسيم كرد؛ نهادهاي مبتني بر معاهدات حقوق بشري و نهادهاي مبتني بر منشور. مدافعان و حاميان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقويت سازوكارهاي ملل متحد براي حمايت مؤثرتر از موازين مقرر شده در اسناد حقوق بشري حمايت مي¬كنند. اگرچه اولين و مهم¬ترين روش اجراي اسناد بين¬المللي حقوق بشر، حمايت ملي و محلي از آنهاست، اما براي اجراي حقوق بشر بين¬المللي توجه به نقش ملل متحد به عنوان ركن پيشگام بين¬المللي و كارايي آنها براي حمايت، ضرورتي انكارناپذير است. اركان مبتني بر معاهدات در نُه معاهده¬ي مهم حقوق بشري پيش¬بيني شده¬اند و شكل فعاليت آنها بر مبناي روشن حقوقي موجود در خود معاهدت است. با اينكه كار اين اركان از اهميت زيادي برخوردار است در عين حال با چالش¬هايي جدي نيزمواجه هستند. مقاله پيش رو با اشاره به برخي از اين چالش¬ها به بررسي اين مسأله مي¬پردازد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :365 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن