پيوند قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري در افق هاي شهروندي زنان
نوع مطلب : -
نويسنده  :  عباس ميرشكاري ، مرضيه مختاري، سيد جواد فراهاني
شماره صفحه مجله  :  79-100
 چكيده: در اين مقاله سعي شده ارزيابي حقوق شهروندي زنان در بستر پيوند قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري در نظام قانوني ايران صورت پذيرد تا هم تنسيق قواعد حقوق بشري در نظم حقوقي داخلي (در ارتباط با مباحث شهروندي زنان) امكان¬سنجي شود و هم ترسيم افق¬هاي آينده و نوآوري¬هاي تفسيري در چارچوب نظم قانوني مهيا گردد. هرچند منبع پايه‌اي نظام شهروندي ، قانون اساسي است و علي الاصول وضعيت حقوق،تعهدات و امكان مشاركت زنان به عنوان شهروندان برابر بايد در چارچوب آن بازنمايي شود، اما اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير كنوانسيون¬هاي حقوق بشري را نيز (كه مورد تصويب، الحاق يا امضاء دولت ايران رسيده¬است و موجب تعهدات بين المللي براي دولت مي¬باشد) مي‌توان از جمله¬ي منابع قانوني به شمار آورد و در صورتبندي نظام حقوق شهروندي به طور عام و شهروندي زنانه به طور خاص پيش چشم داشت.روزنه¬هاي گشوده¬ي قانون اساسي به سوي معاهدات جهاني حقوق بشر از يك سو و سياق عبارت¬بندي عام قانون پيش¬گفته از سوي ديگر(كه امكان كاربردپذيري نظريه¬هاي شهروندي را به عنوان ابزار تفسير اصول قانون اساسي فراهم مي¬نمايد) پتانسيل¬هاي هميشه¬تازه¬اي هستند تا خواست¬ها، تجربيات زيستي، دغدغه¬ها و دل¬مشغولي¬هاي زنان را به يك زبان حقوقي برگردان كنند و نو به نو امكان مطالبه¬ي تضمينات مربوط به شناسايي، اجرا، احترام و تضمين حق¬ها و آزادي¬هاي شهروندي براي زنان را طبق قانون اساسي فراهم نمايند .از اين منظر هم چنين مي توان نسبت حقوق شهروندي و حقوق بشر را نيز دست كم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :371 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن