دگرديسي مفهومي تروريسم از منظر حقوق بين الملل
نوع مطلب : -
نويسنده  :  جعفرحيدرقلي زاده،جمال بيگي،مسعود مطلبي
شماره صفحه مجله  :  101-126
 چكيده تروريسم پديده اي جديد و نوظهوري نيست، بلكه يكي از پيچيده ترين موضوع هايي است كه از زمان پيدايش حكومت ها به اشكال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانيان بسياري را گرفته است. اما اين پديده در طول تاريخ به مرور زمان متناسب با شرايط نظام بين المللي، دگرديسي هاي در شكل و روش هاي اجرايي داشته؛ به طوري كه اين پديده مشحون از بدو حياتش، قبل ازجنگ جهاني دوم و تا اوايل قرن بيستم، اكثراٌ مشتمل بركشتن مخالفان سياسي بود، ولي بعد از گذشت زمان از خشونت علني و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفيانه با تاثير روحي و رواني شديدتري گرايش پيدا كرد و از اوايل دهه90 دچار تحول مفهومي شد كه از آن به عنوان«دگرديسي مفهومي تروريسم» ياد مي شود. اين دگرديسي بيشتر در اثر جهاني شدن فناوري اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سيستم هاي مجازي و رايانه ها، افزايش مسافت هاي هوايي، اقتصاد جهاني خصوصي،گسترش و ايجاد شبكه هاي سازمان يافته بين المللي بود. اين نوشتار به بررسي چگونگي دگرديسي مفهومي تروريسم در سه بعد دولتي و غير قابل كنترل بودن تروريسم، سايبري و سازمان يافته شدن تروريسم و جهاني شدن تروريسم از منظر حقوق بين الملل مي پردازد و درصدد اثبات اين فرضيه مي باشد كه مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگرديسي شده و از تهديدي ملي به يك تهديد بين المللي و جهاني مبدل گرديده است. روش تحقيق در اين نوشتار مبتني بر مطالعه توصيفي و تحليل محتوا مي باشد.5/5 امتياز (1)
الحاقات
دانلود
اندازه :393 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن