واكاوي حق بشر بر محيط زيست
نوع مطلب : -
نويسنده  :  سيد محمد حسيني ، مهرداد محمدي
شماره صفحه مجله  :  127-151
 چكيده: در پي پيشرفت صنعت و تكنولوژي در قرون اخير، محيط زيست و منابع طبيعي آن به شدت مورد استفاده قرار گرفته¬ شده¬ و رو به زوال نهاده اند، كه نتيجه منطقي آن آلودگي و تخريب بيش از حد آنها بوده است. با گسترش مباحث حقوق بشر مخصوصا در سياق حقوق بين الملل در طي قرن گذشته اين سوال همواره مطرح بوده كه آيا بشر، حقي نسبت به محيط زيست و منابع طبيعي موجود در آن دارد، و به عبارت رساتر اين حق نوعي از حقوق بشر محسوب ميشود؟. فرضيه اين تحقيق آن است كه حق بر محيط زيست الزاما يك حق بشري محسوب نمي شود اگرچه ارتباط تنگاتنگي با حق بشر دارد. اين پژوهش در صدد است با روش توصيفي تحليلي، به بررسي موشكافانه و دقيق نسبت به ابعاد مختلف موضوع و با رويكردي حقوقي پرداخته و ديدگاههاي مختلف نسبت به ارزش و كاربرد محيط زيست را بررسي نموده و در نهايت پس از تبيين رابطه محيط زيست با حقوق بشر به مهمترين مصاديق حق بر محيط زيست به عنوان يك حق بشري اشاره كند.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :360 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن