بررسي فقهي و حقوقي ورود دولت به حريم خصوصي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  علي بگدلي-احسان علي اكبري بابوكاني
شماره صفحه مجله  :  9-31
 يكي از محرّمات مسلّم و قطعي در اسلام، تجسّس و تفتيش از اسرار، عورات، پنهاني‌ها و به‌طوركلي حريم افراد است، از سويي دولت‌ها در راستاي برقراري نظم عمومي و مقابله با مفاسد گوناگون، ناگزير به ورود به حريم خصوصي در موارد استثنائي مي‌باشند، در راستاي تعيين حدود اين استثنائات، در فقه اماميه منابع عقلي و نقلي فراواني وجود دارد و باوجود ادلّه حاكي از حرمت تجسّس مي‌بينيم كه در سيره رسول مكرم اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) عمل تجسّس و ورود به حريم خصوصي در برخي موارد انجام‌شده است حتي گاهي خود معصوم مبادرت به تجسّس كرده است، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در چه صورت تجسّس از حريم افراد جايز و مباح و در چه صورت و چه مواردي ممنوع است؟ ليكن صرف استخراج استثنائات فقهي ورود به حريم خصوصي، همراه با طرح مباني عقلي و كلامي آن به‌تنهايي نمي‌تواند راهگشاي شفافيت محدوده ورود دولت‌ها در حريم خصوصي افراد ناظر به تأمين مصالح عمومي باشد؛ لذا بر آن شده‌ايم تا از سويي رويكرد اصلي در تدوين اين استثنائات در معنايي مضيق‌تر، ناظر به ورود دولت در حريم خصوصي افراد باشد؛ و از سويي با شفافيت مصاديق امروزي حريم خصوصي در معناي عرفي و حقوقي آن در لسان حقوقدانان، گامي مؤثر در مسير تأمين مصالح نظام ازجمله شفافيت اقتصادي برداريم.4/5 امتياز (1)
الحاقات
دانلود
اندازه :270 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن