تحليل جرم¬انگاري ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين¬المللي: ديالكتيك حقوق بشر و حقوق شهروندي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  علي محمد فلاح¬زاده-سيد طه موسوي ميركلائي
شماره صفحه مجله  :  33-62
 ارتداد در شريعت اسلامي به معناي عدول از دين اسلام است كه مطابق مقررات اسلامي وصفي مجرمانه داشته و مجازات آن از جمله شديدترين مجازات¬ها به شمار مي¬رود. برخي از دولت¬هاي اسلامي نيز ارتداد را جرم تلقي نموده و مستوجب مجازات مقرر در شرع دانسته¬اند. اين در حالي است كه به موجب انديشه حقوق بشر غربي و وفق برخي از اسناد بين¬المللي حقوق بشر، جرم¬انگاري ارتداد با حقوق بنيادين و اوليه بشري در تعارض بوده و فرد بايد در كنار حق انتخاب دين و مذهب داراي حق تغيير دين و مذهب نيز باشد. اين دو رويكرد متفاوت نسبت به مساله ارتداد برآمده از جايگاه و محدوده آزادي¬ها ـ از جمله آزادي تفكر، آزادي عقيده و آزادي دين و مذهب ـ در هر يك از حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين¬المللي است. مقاله حاضر جرم-انگاري ارتداد را با تاكيد بر مباني نظري دو رويكرد مزبور در دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندي ارزيابي مي¬نمايد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :374 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن