رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقي اسلام
نوع مطلب : -
نويسنده  :  حامد كرمي- سيد عليرضا ميربد
شماره صفحه مجله  :  63-81
 حقوق به عنوان يكي از علوم انسانيِ اجتماعي، متكي به نوع نگاه ما به انسان است و به عبارتي تعريف از انسان، اولين و مهمترين مساله علوم انساني يا به تعبيري شالوده¬ي آن است. تعريف از انسان چه تاثيري بر ابعاد و مختصات يك نظام حقوقي دارد؟ در حقوق اسلامي، انسان براساس طبيعت خلقتش با دو حيثيت مطرح مي¬شود: حيثيت جنسيتي كه دو جنس زن و مرد را با تفاوت هاي جسماني و رواني عنوان مي¬كند و اصليترين و ذاتي ترين عنصر تمايزدهنده زن و مرد به عنوان انسان است و حيثيت انساني كه مفهومي مشترك براي انسانها وراي جنسيت آنهاست. حال با در نظر گرفتن اين امر كه تشريع در اسلام هماهنگ با تكوين است، بر اساس اين دو حيثيت طبيعي، دو ساحت حقوقي در نظام حقوقي اسلام وجود دارد: حقوق جنسيتي كه در خانواده به عنوان بستر جنسيتي اجرا مي¬گردد و حقوق انساني كه در جامعه به عنوان مجتمعي از انسانها مدنظر است. حقوق خانوادگي براي زن و مرد مساوي اما نامشابه و حقوق انساني براي آنها مساوي و مشابه مي¬باشد. اين ظرافت در تمايز ميان حقوق جنسيتي و حقوق انساني بدرستي در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به عنوان يك سند فقهي و حقوقي به رسميت شناخته شده است.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :233 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن