فراديني يا ديني بودن حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه
نوع مطلب : -
نويسنده  :  سيده لطيفه حسيني -ناهيد محمدزاده
شماره صفحه مجله  :  83-114
 يكي ازمباحث مهم وسوالات چالش برانگيزدرعصرحاضر، موضوع ديني يا فرا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مي باشد. در راستاي پاسخگويي به اين سوال، مقاله حاضر با روش توصيفي و تحليلي به نگارش درآمد. به-طوري¬كه پس از ملاحظه منابع حقوق اسلامي، اسناد حقوق بشر ومدارك تاريخي مشاهده گرديد، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اسلامي با منشا الهي، بيش ازهزار وچهارصد سال پيش به صورت كامل، جامع وغير قابل تغيير به مثابه تكليف و عبادت شرعي براي ابناء بشري در تمامي ادوار تدوين ومطرح شده اند. همچنين حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه امروزي، متاثراز تعاليم و دستورات اديان الهي به¬ويژه دين مبين اسلام است لذا ريشه ديني داشته و منفك از دين نيستند. مع ذالك علي¬رغم شعار جهاني بودن آن، بنظر مي¬رسد حقوق بشرامروزي به¬دليل نفوذ تفكرسكولار، تبعيت ازاهداف و اغراض سياسي، ترجيح منافع ومصالح غرب، اكتفا نمودن به عقول بشري ومحور قراردادن انسان درعمل، غير ديني وغربي مي¬باشد. شاهد اين مدعا در مواردي نقض آشكارحقوق بشروحقوق بشردوستانه ساير ملل بويژه مسلمانان است و در مواردي نيز سكوت، مسامحه وغفلت درخصوص اجراي قواعد و مفاد آن مي¬باشد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :367 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن