مباني و مؤلفه‌هاي فقهي حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  مهدي حسيني-محمدرضا برزويي
شماره صفحه مجله  :  115-137
 حق بر حريم خصوصي از مهم‌ترين حقوق انساني محسوب مي‌گردد. امروزه با توسعه فناوري‌هاي ارتباطات و گسترش استفاده از فضاي سايبر، حريم خصوصي افراد در معرض تهديد واقع شده‌است. اين پژوهش با روش «سندپژوهي» و «كتابخانه‌اي توصيفي- اكتشافي» انجام شده‌است. سؤال اصلي مقاله آن است كه «براي حمايت از حريم خصوصي افراد در محيط‌هاي مجازي، از چه اصولي در آموزه‌هاي فقهي اسلام مي توان استنباط نمود و بر اساس آن‌ها به چه مولفه‌هاي فقهي، براي حمايت از اين حق، مي‌توان دست يافت؟» جهت دستيابي به پاسخ، در بخش نخست مباني حمايت از حريم خصوصي در فقه اسلامي كنكاش گرديده و در بخش دوم نيز به تحليل مؤلفه‌هاي حمايت از اين حق در فقه اسلامي با تأكيد بر حمايت از آن در فضاي مجازي پرداخته شده‌است. در اين مقاله بعد از بررسي‌هاي عميق اكتشافي در فقه اماميه، به هفت مؤلفه فقهي جهت بررسي حريم خصوصي در فضاي واقعي رسيديم كه از ميان آن‌ها سه مؤلفه «ممنوعيت تجسس، تحسس و تفتيش»؛‌ «ممنوعيت اشاعه فحشاء»؛ و «ممنوعيت استراق سمع و بصر» قابل تعميم به فضاي مجازي بود و در متن مقاله به‌دنبال تحليل و ترويج اين مولفه‌ها برآمده‌ايم.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :309 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن