مباني اصل 38 قانون اساسي ايران و تحليل سياست كيفري ايران در حمايت از آن
صفحات : 9-36
نويسنده : علي اكبر ايزدي فرد، جلال الدين صمصامي، حسين كاويار
تعامل حق بر محيط زيست سالم و حق بر بهداشت
صفحات : 37-70
نويسنده : نادر ميرزاده، سيما سپهري فر
نگاهي به آزادي، راهكارهاي تامين و محدوديت هاي آن در سيره امير المومنين (ع)
صفحات : 71-88
نويسنده : علي بهادري جهرمي، سيد ابراهيم اسماعيل زاده موسوي
تاملي نظري بر ضمانت اجراي حقوق بشر در اسلام
صفحات : 141-161
نويسنده : رضا نصيري حامد، سوده مكارم