درباره نشريه

فصلنامه " مطالعات حقوق بشر اسلامی"، اقدام به چاپ مقالات علمی- پژوهشی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با رویکرد اسلامی می نماید. بررسی و نقد علمی نظریات مرسوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در عرصه بین المللی و منطقه ای و همچنین معرفی و تحلیل آراء اندیشمندان مسلمان در این زمینه، از رئوس مقالات این فصلنامه است. پر واضح است که مقالات بسط دهنده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اسلامی، ضمن توجه به زیست بوم اسلامی- ایرانی، از اولویت چاپ در این فصلنامه برخوردار خواهند بود.