اعضاء و هيئت تحريريه

صاحب امتیاز : سلزمان بسیج اساتید با همکاری بنیاد صیانت از حقوق شهروندی

مدیر مسئول : مجتبی زارعی

سر دبیر :  خیرالله پروین

دبیر هیأت تحریریه: علی بهادری جهرمی

هیئت تحریریه

فخرالدین اصغری (دانشیار دانشگاه مازندران)

غلامحسین الهام (استادیار دانشگاه تهران و عضو سازمان بسیج اساتید)

محمد امامی (دانشیار دانشگاه شیراز)

علی بهادری جهرمی(مدرس دانشگاه و عضو سازمان بسیج اساتید)

خیرالله پروین (دانشیار دانشگاه تهران و عضو سازمان بسیج اساتید)

محمد هادی صادقی (دانشیار دانشگاه شیراز)

سهراب صلاحی (استادیار دانشگاه امام حسین (ع)و عضو سازمان بسیج اساتید)

فضل الله موسوی (استاد دانشگاه تهران)

حمیدرضا نیکبخت (استاد دانشگاه شهید بهشتی)