اهداف و چشم انداز

رويكردهاي كلي مقالات چاپ شده در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:

-   مفهوم شناسي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

-   اِحقاق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مدل هاي حكومتي

-   شيوه حكمراني و تأثير آن در رعايت موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

-   مباني فلسفي و جامعه شناسي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

-   بررسي و نقد جهان شمولي و نسبيت فرهنگي در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

-   بررسي و نقد آراء انديشمندان غربي حقوق بشر

-   معرفي، بررسي و نقد آراء انديشمندان مسلمان در زمينه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

-   فراديني يا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

-   مفهوم حقوق بشر در الگوي پيشرفت اسلامي   

-   زيست بوم اسلامي ايراني و توجه حقوق بشر